League: Pinto

Whiteford (P-8) vs Whiteford (P-4)

vs

Totons TV (CH-1) vs Tyson Motors (P-9)

vs

Whiteford (P-12) vs Whiteford (P-6)

vs

Window World (P-3) vs Whiteford (P-5)

vs

Whiteford (P-4) vs Whiteford (P-11)

vs

Whiteford (P-10) vs Whiteford (P-8)

vs

Whiteford (P-2) vs Whiteford (P-7)

vs

Tyson Motors (P-9) vs Whiteford (P-12)

vs

Totons TV (CH-1) vs Whiteford (P-4)

vs

Whiteford (P-5) vs Whiteford (P-8)

vs