League: Pinto

Whiteford (W-7) vs Whiteford (W-3)

vs

Whiteford (W-5) vs Whiteford (W-4)

vs

Whiteford (W-2) vs Whiteford (W-9)

vs

Whiteford (W-8) vs Totons TV (CH-1)

vs

Whiteford (W-5) vs Whiteford (W-2)

vs

Whiteford (W-6) vs Whiteford (W-3)

vs

Totons TV (CH-1) vs Whiteford (W-7)

vs

Whiteford (W-9) vs Whiteford (W-8)

vs

Whiteford (W-4) vs Whiteford (W-6)

vs

Whiteford (W-8) vs Whiteford (W-6)

vs